HAKKIMIZDA

 

Firmam�z 1993 y�l�nda tekstil ürünleri imalat� yapmak suretiyle Aftor Tekstil ad�yla kurulmu�tur.
Deneyimli ve uzman kadromuzla hizmeti ve memnuniyeti ön planda tutarak ,sizlere güvenilir ve kaliteli ürünler sunman�n mutlulu�unu ya�amaktay�z.

Aftor Tekstil Tic. Ltd. �ti. olarak da yakla��k 160 m2 kapal� alan� olan i�yerimizde sizlere hizmet vermekteyiz.

Günümüzdeki global rekabet ortam� sanayi ve hizmet sektörlerinde devaml� bir dinamizm gerektirmektedir.
Faaliyetlerimizi verimlili�e ve kârl�l��a yönelik sürdürmenin yan�nda teknoloji kullan�m�, bilgi yönetimi, inovasyon, ara�t�rma-geli�tirme gibi konular� da sürekli göz önünde tutma mecburiyetimiz vard�r.

�laveten hiç durmadan de�i�en piyasa ko�ullar�nda f�rsatlar� de�erlendirmek ve riskleri yönetmek ayr� bir önem kazanm��t�r.
Biz bütün bunlar� kapsayacak bir çal��ma sistemi kurup, çal��anlar�m�z� bu yönde e�iterek rekabete kar�� koymay� ve ba�ar�ya ula�may� prensip edinmi� bulunuyoruz.
Çal��malar�m�z�n uzun y�llara dayanmas�ndan ötürü, ürünlerimiz çok çe�itlilik göstermekte olup her birini alternatifleriyle birlikte sunmaktay�z.

Tecrübemizle de daima siz; de�erli mü�terilerimize daha iyi hizmeti amaç edinerek bugünkü konumumuza sizlerle beraber gelmi� olmaktan ötürü hakl� bir gurur ta��mak ta olup,
sizlerle yar�nlar� da kar��lamak inanc�nday�z.

Efkan Gandar
�irket Müdürü